TOBB TSE KAL-DER
0 352 245 10 50 - info@kayso.org.tr
Kayseri Chamber Of Industry
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » KURUMSAL » Genel Bilgiler » Birimler

Birimler

BİRİM ADI GÖREVLER
GENEL SEKRETER

NİHAT MOLU
nmolu@kayso.org.tr
Kanun, tüzük ve Oda iç yönetmeliklerinde belirtilen ve ayrıca Oda Meclisi ve Yönetim Kurulunca verilen görevler çerçevesinde Oda'nın tüm işlerini yürüten en üst kademe yöneticisidir.

Genel Sekreter, görevlerin yerine getirilmesinde ilgili kanun, tüzük ve iç yönetmelik hükümleri ile Yönetim Kurulunca kendisine tanınan yetkileri kullanır. Oda tarafından sağlanan hizmetlerin ve yürütülen faaliyetlerin kanun ve yönetmeliklere uygun biçimde yerine getirilmesini sağlar.
GENEL SEKRETER YARDIMCISI

BURHAN GÜRÜN bgurun@kayso.org.tr
Odanın işlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.
SANAYİ -TİCARET- RAPORLAMA BİRİMİ

A. SAVAŞ ERTUĞRUL sertugrul@kayso.org.tr
Üyelerin, gümrük, teşvik ve kapasite esas mevzuatlarının uygulanmasına yönelik inceleme talepleri ile resmi makamlardan Kayseri Sanayi Odası'na intikal eden araştırma ve inceleme konularını karşılamak üzere Oda içi veya Oda dışı eksperlerin (mühendis) katılımıyla oluşturulan ekspertiz heyeti aracılığı ile firma işyerinde, gümrük sahalarında ve mahallinde tetkikte bulunmak ve konu ile ilgili belgeler üzerinde inceleme yapmak suretiyle raporlar düzenler.

Türk sanayisini yakından ilgilendiren kanun, kararname ve uygulamalar hakkında Oda görüşünü oluşturucu çalışmalar yapar. Ülkemizin üretim, ham ve yardımcı madde potansiyelinin bilinmesi ve sürekli olarak izlenmesi amacıyla tüm imalat sanayinde faaliyette bulunan kamu ve özel sektör tesislerinin kapasitelerini saptayıcı çalışmalar yapar.
SİCİL VE MALİ İŞLER BİRİMİ

METİN EKİCİ
mekici@kayso.org.tr
Odanın tüm muhasebe işlemlerini kanun ve yönetmeliklere göre yürütür, muhasebe kayıtları ve evrakını düzenler ve muhafaza eder.
Kanun ve TOBB Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde günlük tahsil, tediye ve mahsup fişleri düzenler. Aylık mizan ve hesap durumları çıkarır. Düzenlenen evrak ve belgeler kanun gereği muhafaza eder.

Üye İlişkilerini, ilgili mevzuat çerçevesinde sanayici firmaların Kayseri Sanayi Odası'na üyelikleri ile ilgili işlemleri yürütür. Kayseri Ticaret Sicil Memurunca tescili yapılan sanayicilerin kayıt başvurularını inceler ve Oda'ya kayıtlarını sağlar. Üyelerin durumlarında meydana gelen değişiklikleri sürekli izler ve bu değişiklikleri kayıtlara işler.
ARAŞTIRMA -BASIN
VE YAYIN BİRİMİ


YAVUZ ŞAHİN
ysahin@kayso.org.tr
Medya kuruluşları ile ilişkilerini yürütür, bu kuruluşlarla karşılıklı bilgi alış-verişinde bulunur. Kamuoyuna duyurulması gereken Oda faaliyetlerinin tüm medya kuruluşlarına bildirilmesine, ilgilerinin ve katılımların sağlanmasına, sonuçlarının takibine yönelik çalışmalar yapar.

Basın ve yayın kuruluşlarına her hafta ortalama iki kez basın duyuruları ya da KAYSO Bilgi Dergisi ile ulaşarak, Kayseri Sanayi Odası Meclis toplantıları, düzenlenen tören, seminer, panel gibi etkinlikler ile hazırlanan raporlar ve diğer faaliyetler hakkında bilgi verir. Bu yolla, Kayseri Sanayi Odası'nın değişik konulardaki görüş ve önerileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlarken, medya kuruluşları ile diyalog ve bilgi akışını geliştirir.

Kayseri Sanayi Odası Kütüphanesi, Türkiye ve uluslararası istatistikler, ekonomik raporlar, sektör raporları, ticaret rehberleri, ülke raporları, süreli yayınlar, ticaret fuarlarını içeren kataloglar ve çeşitli danışma kaynakları ile araştırmacılara hizmet vermektedir.
DIŞ TİCARET - FUARLAR - AB VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ

TOLGA GÖKŞEN
tgoksen@kayso.org.tr
Uluslararası işbirliği fırsatları, aktif ihracat programı, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılım bilgisi, yurtdışı ihale duyuruları, AB programları, AB yayınları hakkındaki konularda Kayseri Sanayi Odası üyelerini bilgilendirir.
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

ÖZLEM GÖKSU
ogoksu@kayso.org.tr
Kalite Yönetim Sistemi'nin EN ISO 9001:2000 standardı, Kalite Politikası ve hedefler doğrultusunda izlenmesi, değerlendirilmesi, sürdürülmesi ve geliştirilmesi konusundaki tüm çalışmaları yürütür.

Bu kapsamda Kalite Yönetim Birimi, Yönetim Sistemleri (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000 gibi) ve Kalite Yönetimi konularında, başta Kayseri Sanayi Odası üyeleri olmak üzere tüm ilgili taraflara yönelik bilgilendirici ve bilinçlendirici çalışmalar yapar.

Konu ile ilgili seminer, konferans ve paneller düzenler, diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde projeler yürütür.

Yönetim Sistemleri ve Kalite Yönetimi konularında Oda üyelerine danışmanlık hizmeti verir veya ilgili diğer kaynaklara yönlendirir.
BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

METİN EKİCİ
mekici@kayso.org.tr
Kayseri Sanayi Odası'nın Bilgi Teknolojileri politikasını oluşturarak, teknolojik gelişmeleri yakından izlemekte, gerektiğinde bu politikayı gözden geçirip, Oda yönetimini bilgilendirerek söz konusu politikanın gerektirdiği çalışmaları yapmakta ve bu amaçla, bilgi teknolojileri konusunda faaliyetler yerine getirmektedir.
İDARİ İŞLER BİRİMİ

HASAN YİĞİT
hyigit@kayso.org.tr
Kayseri Sanayi Odası'nın hizmet binasındaki iç hizmetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu kapsamda, Oda binaları, demirbaş malzemeleri, elektrik-elektronik ve kazan dairelerini tamir, tadilat ve bakım onarımını yapar. Oda'nın genel temizlik ve büro hizmetleriyle, yemek, santral hizmetleri, sivil savunma, yangından korunma ve genel güvenlik hizmetlerini yürütür. Oda'nın kırtasiye, demirbaş, büro malzemesi ve benzeri gereksinimlerini satın alır, demirbaş, tesisat ve malzemelerin kayıtlarını tutar. Hizmet binası, çevre düzenlemeleri, bahçe ve peyzaj işlemlerini yürütür. Şehir içi ve şehir dışı ulaşımı sağlar.
İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Şubesi, Oda personelinin işe alınma, oryantasyon, atama, yükselme, tanıma, ödüllendirme, eğitim, staj, hastalık ve izin işlerini takip eder ve gerekli kayıtları tutar. Personelin özlük hakları (maaş, fazla mesai, yolluk vb) ile sağlık ve sosyal yardım, konut yardımı, sigorta ve emeklilik işlerini düzenler ve yürütür.
YÖNETİCİ ASİSTANI

SANİYE ALÇI
sarat@kayso.org.tr
Gelen evrakın kaydı ve ilgililerine dağıtımını, Oda'dan çıkan yazıların kayıt, sevk ve postalanmasını, karar, Yönetim Kurulu gündem ve kararları ile meclis toplantılarının gündem ve duyurusunu yapar. Oda'ya gönderilen her türlü yayının (Dergi, kitap, broşür, vb...) Odada ilgili birimlere dağıtımını gerçekleştirir.

Diğer birimlerin gerçekleştirdiği Oda içi ve Oda dışı faaliyetlere destek verir, Kayseri Sanayi Odası'nın genel evrak dosyalarını düzenler.
HUKUK DANIŞMANI

Av. NİHAT ŞİMŞEK
avnsimsek@kayseridanismanlik.com
Hukuk Danışmanı, sanayiye ilişkin mali ve diğer ilgili mevzuatı toplar, izler, değişiklik önerileri hazırlar ve Kayseri Sanayi Odası üyelerini bu konularda bilgilendirir.

Kayseri Sanayi Odası ile Oda üyeleri arasında çıkabilecek kayıt, kayıt ücreti, aidat ve munzam aidat anlaşmazlıklarını tetkik eder ve sonuçlandırır. Bütçe ve Muhasebe şubesi ile koordineli çalışarak Oda'ya borcu olanların izlenmesini ve alacakların tahsilini sağlar. Oda üyelerinin, Oda personelinin ve üçüncü şahısların Oda ve teşkilat yönünden ortaya çıkacak hukuki sorunlarını inceler, değerlendirir ve sonuçlandırır.

Odalar, üyeler ve teşkilat ile ilgili ile ilgili yasa, tüzük, bildiri ve yönetmelik uygulamalarıyla ilgili hukuki görüşler hazırlar, önerilerde bulunur.
EKONOMİ DANIŞMANI İlimiz ve bölgemiz sanayisi ve ekonomisi ile ilgili araştırmalar yapmak, ekonomik durum tespit anketi hazırlayarak elde edilen bilgilerin geçmiş yıllara ait olan değerleri ile karşılaştırmalar yapmak ve bu yönde raporlar hazırlamak, çeşitli kamu kurumları tarafından açıklanan ülke ve şehir istatistiklerini güncel olarak takip etmek, bu bilgilerin karşılaştırmasını ve değerlendirmesini yaparak Yönetim Kurulu Başkanı'na sunmaktır.